Dendrobium from the happy heart of Thailand!

PRIVACYVERKLARING SA-NOOK

Wie is Sa-nook?
Sa-nook is een merk dat in diverse landen en regio’s is geregistreerd voor zaden, levende planten en bloemen. In het bijzonder is Sa-nook bekend als een merk voor een serie van Dendrobium Orchideeën. Er zijn een beperkt aantal leveranciers van de Sa-nook Dendrobium Ochideeën ten gunste van wie de promotiewebsite www.sa-nook.nl dient. Door middel van de website worden drie doelen nagestreefd:

 • informatieverschaffing over de oorsprong en achtergrond van het Sa-nook merk;
 • promotie van de Denrobium Orchideeën;
 • verschaffen van contactgegevens van leveranciers van de Denrobium Orchideeën.


Inleiding

Via de website www.sa-nook.nl kunt u telefonisch en/of per e-mail in contact met ons treden. Dit betekent dat wij meestal ook in het bezit komen van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van zorgvuldigheid en vertrouwen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. In het licht van de per 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), willen wij door middel van deze privacyverklaring uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.


Welke persoonsgegevens verwerkt Sa-nook?

Wanneer u met ons in contract treedt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw (bedrijfs)naam en woon- of vestigingsplaats;
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer.


Voor welke doeleinden verwerkt Sa-nook uw gegevens?

Sa-nook verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het beantwoorden van uw concrete vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van het verkrijgen van Denrobium Orchideeën van het merk Sa-nook;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.


Waar worden de gegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in:

 • Een intern relatiemanagementsysteem;
 • De online storage van de e-mailcliënt (Outlook).


Recht op inzage

Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Of wilt u meer inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een inzageverzoek indienen. Wij zullen u dan met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een overzicht verstrekken van de onderstaande informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen.

Naast inzagerechten beschikt u overeenkomstig de AVG onder meer over de volgende rechten:

 • het recht om Sa-nook te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt uw inzageverzoek per e-mail indienen via info@sa-nook.nl


Recht van verzet en/of bezwaar

Heeft u bezwaar tegen uw gegevensverwerking? Stuur ons dan een mail naar info@sa-nook.nl. Wij zullen uw gegevensverwerking direct staken. Indien uw gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, zullen wij met u in overleg treden. U kunt uw bezwaar per e-mail indienen via info@sa-nook.nl.


Recht op correctie en/of rectificatie

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, voor de gegevensverwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschriften worden verwerkt, kunt u ons dat melden. Wij zullen uw gegevensverwerking dan wijzigen, aanvullen of staken. Zou u Sa-nook in dat geval wel kunnen melden welke wijzigingen u precies wenst? U kunt uw verzoek per e-mail indienen via info@sa-nook.nl.


Recht op vergetelheid

U heeft het recht Sa-nook te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt uw verzoek per e-mail indienen via info@sa-nook.nl


Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd.


Wat voor cookies gebruikt Sa-nook?

Sa-nook gebruikt uitsluitend analytische cookies (m.b.v. Google Analytics). Sa-nook gebruikt geen tracking cookies of functionele cookies. Op grond van art. 11.7a van de Telecommunicatiewet (TW) is Sa-nook niet gehouden toestemming te vragen voor het verwerken van analytische cookies. Deze cookies hebben namelijk nauwelijks gevolgen voor uw privacy (zie voor meer informatie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_2.pdf).


De bezwaartermijn

Sa-nook bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen terwijl er geen legitiem belang blijkt, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 14 dagen. Zodra de 14 dagen zijn verstreken of het anderszins niet meer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te bewaren, worden uw persoonsgegevens vernietigd.


Beveiligingsmaatregelen

Sa-nook vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk worden verwerkt. Daarom heeft Sa-nook de volgende maatregelen genomen om uw gegevensverwerking te waarborgen:

 • Sa-nook heeft een officieel SSL-certificaat;
 • Sa-nook heeft antivirus software en een betrouwbare e-mailcliënt (Outlook);
 • Sa-nook slaat uw persoonsgegevens op een in een beveiligd relatiemanagement systeem.


Ontvangers van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden maar dienen uitsluitend de commerciële belangen van Sa-nook, zoals hierboven omschreven. Sa-nook verklaart vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en waarborgt de beveiliging daarvan.


Klachtrecht

Indien u een klacht heeft, kunt u uw klacht per e-mail bij ons indienen via info@sa-nook.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Relevante wet- en regelgeving

Sa-nook conformeert zich aan alle wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder zijn dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Aanpassing Privacyverklaring

De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Raadpleeg de Privacyverklaring daarom geregeld. De laatste en actuele versie is gepubliceerd op 24 mei 2018.

Follow us on Instagram